VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG “DỊCH VỤ KIỂM THỬ ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG” VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Dịch vụ kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động là dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ CodLUCK (Hay còn gọi là CodLUCK hoặc CodLUCK Technology) cho phép Khách hàng kiểm tra các hoạt động của ứng dụng của Khách hàng trên các loại điện thoại thông minh khác nhau thông qua truy cập từ xa.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch vụ này phải đồng ý với các điều khoản sử dụng được quy định trong thoả thuận này, đồng thời Đăng ký sử dụng Dịch vụ.

Đối với các gói dịch vụ dùng thử, miễn phí, Khách hàng có thể sử dụng bằng cách đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ mà không cần đăng ký.

Dịch vụ mà CodLUCK Technology chỉ được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Dịch vụ kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động được thể hiện trên trang web:https://airmobi.vn/dieu-khoan-su-dung/ (“Điều khoản sử dụng dịch vụ”). Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa điều khoản và điều kiện sử dụng, Điều khoản sử dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 1: Định nghĩa và thuật ngữ

(1). Thỏa thuận: Thỏa thuận được thiết lập giữa CodLUCK Technology và Khách hàng được quy định trong Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ này, bao gồm Bảng giá được đề cập tại https://airmobi.vn/price-devicelist/

(2). Khách hàng: Là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động.

(3). Thiết bị: Được CodLUCK cung cấp để làm cơ sở sử dụng Dịch vụ kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động.

(4). Phần mềm: Là phần mềm Remote Test Kit mà CodLUCK có quyền khai thác tại thị trường Việt Nam.

(5). Địa điểm: Là địa chỉ website https://airmobi.vn mà CodLUCK dùng để cung cấp Dịch vụ.

(6). Đăng ký của Khách hàng: Thể hiện qua việc Khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ này trước khi sử dụng Dịch vụ.

(7). Flat: Là Dịch vụ mà Khách hàng có thể sử dụng có tính phí hoặc không tính phí. Các gói Flat có thể được mua bao gồm “Ticket” là chứng chỉ điện tử được Khách hàng mua để sử dụng Dịch vụ cho mỗi thiết bị đầu cuối.

(8). Thiết bị đầu cuối: Là hệ thống điện thoại thông minh do CodLUCK Technology chuẩn bị trong trung tâm dữ liệu để Khách hàng sử dụng nhằm kiểm tra hoạt động của ứng dụng của Khách hàng.

(9). Quyền sở hữu trí tuệ: Bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, sở hữu thương hiệu, bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp (quyền sáng chế, quyền sở hữu kiểu dáng, thiết kế, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh).

(10). Thông tin cá nhân được quy định trong luật xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân do pháp luật Việt Nam ban hành.

Điều 2: Sửa đổi thoả thuận

CodLUCK Technology có thể sửa đổi thỏa thuận mà không cần có thỏa thuận riêng với Khách hàng nếu việc sửa đổi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

(1) Việc sửa đổi là vì lợi ích chung của Khách hàng.

(2) Việc sửa đổi không mâu thuẫn với mục đích mà Thỏa thuận đã được ký kết và được xét đến sự cần thiết phải thực hiện sửa đổi, tính hợp lý của các phần được sửa đổi và bất kỳ trường hợp nào khác xung quanh việc sửa đổi.

Trong trường hợp này, CodLUCK Technology sẽ thông báo trước về việc sửa đổi cho Khách hàng bằng cách thông báo trên trang web của mình hoặc theo bất kỳ cách hợp lý nào khác.

Điều 3: Đăng ký

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Gói dịch vụ tính phí phải đăng ký sử dụng Dịch vụ thông qua một trong các phương thức sau. (Khách hàng có thể sử dụng Gói miễn phí bằng cách đồng ý với Điều khoản và Điều kiện mà không cần đăng ký sử dụng Dịch vụ).

(1) Khách hàng (tổ chức hoặc cá nhân) cài đặt Phần mềm trên thiết bị đầu cuối để sử dụng Gói tính phí, đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện hiển thị khi cài đặt Phần mềm và đăng ký các thông tin cần thiết do CodLUCK Technology chỉ định (“Thông tin đăng ký”) .

(2) Khách hàng (tổ chức hoặc cá nhân) đồng ý với các Điều khoản, Điều kiện và đăng ký Thông tin đăng ký (bao gồm mật khẩu của Khách hàng) khi thực hiện đăng ký Gói cước trên trình duyệt web. Khách hàng thừa nhận rằng mật khẩu của Khách hàng được chương trình băm ngay lập tức khi đăng ký trên trình duyệt web và CodLUCK Technology không thể xem và giữ mật khẩu của Khách hàng.

(3) Khách hàng dưới độ tuổi trưởng thành tại khu vực cư trú chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Điều 4: Chấp nhận/Từ chối đơn đăng ký

1. CodLUCK Technology có quyền chấp nhận hoặc từ chối hoặc hủy bỏ, theo quyết định riêng của mình, bất kỳ đơn đăng ký sử dụng Gói phí nào đã được lập theo quy trình ở Điều trước. Đơn đăng ký có thể bị từ chối, theo quyết định riêng của CodLUCK Technology, vì một hoặc nhiều lý do sau:

 1. (1) Nếu Dịch vụ bị hủy, ngừng hoặc tạm dừng hoặc nếu Thỏa thuận bị chấm dứt.
 2. (2) Nếu Khách hàng bị phát hiện hoặc có thể sơ suất trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với CodLUCK Technology (bao gồm các nghĩa vụ khác ngoài những nghĩa vụ dựa trên Thỏa thuận).
 3. (3) Nếu thẻ tín dụng của Khách hàng không được xác nhận liên quan đến việc thanh toán Gói phí do yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền liên quan.
 4. (4) Nếu Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn cho CodLUCK Technology.
 5. (5) Nếu việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng bị đình chỉ hoặc hợp đồng dịch vụ bị huỷ bỏ.
 6. (6) Nếu Khách hàng đã vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận dịch vụ do CodLUCK Technology cung cấp.
 7. (7) Nếu hoạt động kinh doanh của CodLUCK Technology hoặc các đối tác liên quan bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc cung cấp Dịch vụ.
 8. (8) Nếu Khách hàng là trẻ vị thành niên và không nhận được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình.
 9. (9) Nếu CodLUCK Technology xác định một cách hợp lý rằng Khách hàng không phù hợp vì bất kỳ lý do gì.
 10. (10) Nếu Khách hàng đã đăng ký Dịch vụ bị phát hiện truy cập Dịch vụ từ bất kỳ khu vực nào mà Dịch vụ không được cung cấp bởi CodLUCK Technology.

2. Nếu CodLUCK Technology chấp nhận đơn đăng ký Gói tính phí của Khách hàng, CodLUCK Technology sẽ gửi cho Khách hàng một email kèm theo thông tin cần thiết để sử dụng Gói tính phí đến địa chỉ email có trong Thông tin đăng ký của Khách hàng (“Đã đăng ký”). Sau khi đăng ký Dịch vụ, việc đăng ký Gói phí sẽ hoàn tất.

3. CodLUCK Technology không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc gửi bất kỳ thông báo nào do Địa chỉ Email đã đăng ký không chính xác hoặc các lý do tương tự khác.

4. Khách hàng không được chuyển nhượng hoặc cho mượn Dịch vụ đã đăng ký cho bất kỳ bên thứ Ba nào khác, không được chuyển đổi Dịch vụ thành tiền hoặc bất kỳ ưu đãi nào để sử dụng làm tài sản phục vụ mục đích khác.

Điều 5. Flat

1. Nếu Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng Dịch vụ, Khách hàng sẽ chọn Gói phí được yêu cầu (Flat)  (Khách hàng có thể sử dụng Gói miễn phí bằng cách đồng ý với Điều khoản và Điều kiện).

2. Giá và thời hạn hiệu lực của Gói phí và đơn vị tiêu thụ trong Gói phí nhất định (“Đơn vị tiêu thụ”) sẽ được cung cấp riêng trong Bảng giá do CodLUCK Technology đăng tải riêng tại website https://airmobi.vn.

3. Ticket (hay còn gọi là Vé) được sử dụng tại Thiết bị đầu cuối xác minh và tại Đơn vị tiêu thụ. Bất kể lý do là gì, ngay cả khi Khách hàng không sử dụng hết giá trị Vé của toàn bộ Đơn vị được xác định cho Đơn vị Tiêu dùng, Đơn vị Tiêu dùng đó sẽ được coi là đã tiêu hết cho mỗi Thiết bị đầu cuối Xác minh.

4. Trừ khi luật pháp và quy định hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận có quy định khác, CodLUCK Technology sẽ không hoàn trả Gói phí do Khách hàng áp dụng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì liên quan đến Gói phí, chẳng hạn như thay đổi thời hạn hiệu lực, v.v.

5. Khách hàng thanh toán Gói phí bằng thẻ tín dụng (“Phương thức thanh toán”).

6. Để thanh toán bằng thẻ tín dụng, Khách hàng phải lấy ID cần thiết, v.v. theo các quy tắc do nhà cung cấp Phương thức thanh toán quy định (“Quy tắc thanh toán”). Quy tắc thanh toán sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Phương thức thanh toán và CodLUCK Technology không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

7. Khách hàng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế nếu có, theo pháp luật hiện hành.

8. Khi thuế suất áp dụng thay đổi do sửa đổi các luật và quy định liên quan, số tiền thuế tương đương sẽ được tính dựa trên thuế suất thay đổi nếu có bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng cho khách hàng.

Điều 6: Xử lý thông tin cá nhân

1. CodLUCK Technology sẽ xử lý Thông tin cá nhân của Khách hàng như Thông tin đăng ký và có thể sử dụng thông tin đó cho các mục đích được nêu trong Chính sách xử lý thông tin cá nhân tại https://codluck.com/vi/chinh-sach-bao-ve-va-xu-ly-du-lieu-ca-nhan/.

2. Dịch vụ không và không mong muốn thu thập thông tin cá nhân của trẻ em.

3. Dịch vụ không và không mong muốn thu thập thông tin y tế hoặc sức khỏe được bảo vệ. Nếu một hoạt động có khả năng cho phép thu thập thông tin sức khỏe được bảo vệ thông qua việc sử dụng dịch vụ, Khách hàng phải tuân thủ Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA), Pub. L. 104-191 của Hoa Kỳ hoặc các luật tương tự bao gồm thông báo và đảm bảo sự đồng ý của các cá nhân về thông tin sức khỏe được bảo vệ trước khi thu thập thông tin đó.

4. CodLUCK Technology có thể thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng như địa chỉ email, tên công ty, bộ phận, mã zip, địa chỉ, số điện thoại, tên người liên hệ, tên người dùng, mật khẩu cho Dịch vụ.

5. CodLUCK Technology sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý Thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện Dịch vụ và hưởng lợi từ các quyền của mình theo Thỏa thuận này, tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành cũng như theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của mình. Khách hàng thừa nhận rằng CodLUCK Technology được phép, theo luật, thu thập, lưu trữ và xử lý Thông tin cá nhân của mình cho các mục đích trên. Trong mọi trường hợp, bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý cho CodLUCK Technology thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiết lộ và xuất bản Thông tin cá nhân của Khách hàng như được quy định trong Thỏa thuận này.

6. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong phạm vi cần thiết để thực hiện Dịch vụ (và trong phạm vi cần thiết để liên hệ với Khách hàng về Dịch vụ bất chấp việc Khách hàng chấm dứt Dịch vụ).

7. Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được sử dụng độc quyền bởi các nhân viên, nhà tư vấn và cố vấn được ủy quyền của CodLUCK Technology.

8. CodLUCK Technology có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 1. (1) Khi CodLUCK Technology cần tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức tài chính, công ty thẻ tín dụng, Công ty thanh toán hoặc bất kỳ công ty thanh toán nào khác để Khách hàng có thể thanh toán cho CodLUCK Technology.
 2. (2) Khi CodLUCK Technology cần thực hiện các quyền của mình.
 3. (3) Khi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép.

9. Vì mục đích của Dịch vụ, CodLUCK Technology có thể gửi quảng cáo cho Khách hàng qua email hoặc đăng quảng cáo tương tự trên Trang web này để quảng bá về CodLUCK Technology hoặc bên thứ ba và Khách hàng sẽ đồng ý với điều đó, nhưng có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết Hủy đăng ký nhận tin trong email.

10. Khách hàng phải đồng ý cho CodLUCK Technology hoặc Công ty đối tác của CodLUCK Technology thu thập và sử dụng thông tin về trạng thái sử dụng Dịch vụ của Khách hàng (thông tin không thể nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin trên Thiết bị và môi trường để sử dụng Dịch vụ, thời gian sử dụng, chức năng được sử dụng hoặc thông tin sử dụng khác) cho các mục đích được nêu trong Chính sách xử lý Thông tin cá nhân tại https://codluck.com

11. CodLUCK sẽ không xử lý Thông tin cá nhân của bên thứ ba như thông tin cá nhân được Khách hàng xử lý. Vì lý do đó, Khách hàng bị cấm ghi lại hoặc tải lên dữ liệu cá nhân trong Ứng dụng của Khách hàng và Khách hàng không được truyền đạt Thông tin cá nhân của bên thứ ba cho CodLUCK. Nếu Khách hàng muốn kiểm tra Ứng dụng của Khách hàng bằng dữ liệu cá nhân thì Khách hàng nên sử dụng dữ liệu cá nhân của chính mình để làm điều đó.

Điều 7: Phát hiện mã độc

Khách hàng đồng ý cho CodLUCK Technology đánh giá và giám sát mọi Ứng dụng của Khách hàng sử dụng Dịch vụ để xác định bất kỳ mã chương trình nào được CodLUCK Technology chỉ định là mối đe doạ có thể xảy ra đối với Dịch vụ (“Mã đáng ngờ”). Nếu CodLUCK Technology xác định bất kỳ Mã đáng ngờ nào, CodLUCK Technology có toàn quyền chấm dứt Dịch vụ với mối đe doạ đó.

Điều 8: Chấm dứt dịch vụ

CodLUCK Technology có thể chấm dứt Thỏa thuận, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ một hoặc nhiều lý do nào được xác định bên dưới, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hay bồi thường. CodLUCK Technology có quyền yêu cầu bồi thường những thiệt hại gây ra cho CodLUCK Technology (bao gồm các yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba và phí luật sư; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây).

(1) Trả chậm gói phí.

(2) Nếu không thể tìm thấy hoặc liên lạc được với Khách hàng.

(3) Nếu Khách hàng là một công ty và xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 1. a) Khách hàng đang bị tạm giữ, tịch thu tài sản, đấu giá, thủ tục phá sản, thủ tục phục hồi dân sự, thủ tục tổ chức lại công ty hoặc bắt đầu thanh lý đặc biệt.
 2. b) Khách hàng nhận được sự đình chỉ giao dịch từ một cơ quan thanh toán bù trừ, hoặc đang trong tình trạng bị đình chỉ thanh toán bất kỳ điều kiện nào khác, hoặc bị không nộp thuế hoặc xử lý các khoản phí công.
 3. c) Thành viên hội đồng quản trị, kiểm toán viên, chủ tịch của Khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác có vai trò quản lý công ty hoặc nhân viên (bao gồm cả nhân viên tạm thời; “Nhân viên”) bị bắt hoặc bị buộc tội vì các hành động bất hợp pháp liên quan đến việc họ sử dụng Dịch vụ.
 4. d) Khách hàng hoặc nhân viên của Khách hàng có liên kết với các băng đảng, xã hội đen, các công ty liên quan đến xã hội đen, tống tiền, các phong trào xã hội ủng hộ tình trạng bất ổn, bất ổn ủng hộ các hoạt động chính trị như các nhóm tình báo đặc biệt hoặc nếu phát hiện ra rằng Khách hàng thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào của một có tính chất chống đối xã hội góp phần vào hoạt động của các lực lượng chống đối xã hội hoặc Khách hàng có bất kỳ yêu cầu bạo lực, cưỡng ép hoặc phi lý nào.

(4) Nếu CodLUCK Technology xác định rằng mục đích sử dụng Dịch vụ là thu thập thông tin tình báo cạnh tranh liên quan đến Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của CodLUCK Technology hoặc vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của CodLUCK Technology hoặc để đánh cắp Dịch vụ của CodLUCK Technology.

(5) Nếu Khách hàng can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của Dịch vụ.

(6) Nếu CodLUCK Technology xác định rằng Khách hàng đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác trong Thông tin đăng ký.

(7) Nếu  CodLUCK Technology xác định rằng Khách hàng sẽ có ác ý bằng cách nào đó khi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

(8) Nếu Khách hàng vi phạm luật pháp, quy định hoặc các thông lệ chung được tôn trọng liên quan đến việc sử dụng Internet và các dịch vụ Internet.

(9) Nếu Dịch vụ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng của các gói dịch vụ

(10) Nếu Khách hàng vi phạm Thỏa thuận này.

(11) Nếu Dịch vụ bị đình chỉ và các vấn đề không được giải quyết theo thỏa thuận của CodLUCK Technology.

(12) Nếu có vi phạm “Hoạt động bị cấm” được hiển thị trên màn hình cài đặt Phần mềm hoặc Biểu mẫu đăng ký.

(13) Bất kỳ lý do nào khác mà CodLUCK Technology xác định một cách hợp lý rằng Khách hàng không phù hợp để sử dụng Dịch vụ.

Điều 9: Nghĩa vụ của Khách hàng

1. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiết bị, phần mềm, đường dây liên lạc, phí kết nối internet và bất kỳ thứ gì khác được yêu cầu để sử dụng Dịch vụ.

2. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ hoặc ứng dụng của Khách hàng và sẽ xử lý mọi khiếu nại hoặc khiếu nại đối với CodLUCK Technology bằng chi phí và trách nhiệm của riêng Khách hàng, đồng thời bồi thường cho CodLUCK Technology mọi tổn thất (bao gồm cả phí luật sư).

3. Khách hàng sẽ chấm dứt việc sử dụng Thiết bị đầu cuối xác minh (không bao gồm thiết bị đầu cuối xác minh của Khách hàng) bằng cách đưa thiết bị về trạng thái ban đầu, xóa thông tin Khách hàng, dữ liệu đã nhận và gửi (bao gồm nhưng không giới hạn ở email, hình ảnh và URL), xoá phần mềm đã được Cài đặt (gọi chung là “Dữ liệu, v.v.”) CodLUCK Technology sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do Khách hàng sơ suất thực hiện các nghĩa vụ được nêu trong tài liệu này. Khách hàng sẽ giải quyết vấn đề với bên thứ ba có liên quan bằng trách nhiệm và chi phí của mình.

4. Khách hàng không được thực hiện bất kỳ hành động nào thuộc hoặc có thể thuộc bất kỳ hành vi nào sau đây (gọi chung là “Các hành vi bị cấm”) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoặc phát triển ứng dụng thông qua dịch vụ.

 1. (1) Hành vi trái với pháp luật và quy định hoặc trật tự và đạo đức công cộng hoặc bất kỳ hành vi nào khác vi phạm các quy tắc thường được tuân thủ trên Internet.
 2. (2) Hành vi gây bất lợi, rắc rối hoặc thiệt hại cho CodLUCK Technology hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 3. (3) Cung cấp lại Dịch vụ cho bên thứ ba bất kể dịch vụ đó miễn phí hay có tính phí.
 4. (4) Hành vi vu khống, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử với CodLUCK Technology hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, gây tổn hại đến lợi ích đạo đức như danh dự, uy tín hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ hành vi nào khuyến nghị, gạ gẫm, giúp đỡ, khuyến khích hoặc tiếp tay cho các hành vi đó.
 5. (5) Hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ của CodLUCK Technology hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 6. (6) Các hành vi phạm tội, bao gồm nhưng không giới hạn, giết người, khủng bố, lạm dụng, gây thương tích, hành hung, đe dọa, trộm cắp, cướp hoặc hành vi sai trái về tình dục hoặc bất kỳ hành vi nào khuyến khích, gạ gẫm, giúp đỡ, khuyến khích hoặc tiếp tay cho các hành vi dẫn đến tự tử, tự gây thương tích , phạm pháp hoặc bỏ nhà đi.
 7. (7) Tuyên bố sai về bản thân, bất kể Khách hàng là pháp nhân hay cá nhân, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn, đánh giá sai sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp cụ thể là ưu việt hoặc vu khống hoặc chỉ trích sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp cụ thể để làm giảm độ tin cậy của họ.
 8. (8) Hành vi vi phạm pháp luật và các quy định hiện hành về hoạt động bầu cử.
 9. (9) Các hành vi tương ứng với hành vi của các lực lượng chống đối xã hội (nhóm băng đảng, công ty liên quan đến nhóm băng đảng, nhóm lừa đảo, nhóm lừa đảo chính trị hoặc bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào khác sử dụng bạo lực, quyền lực hoặc lừa đảo để đạt được lợi ích kinh tế hoặc những hành vi tương tự; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây) hoặc các tập đoàn tội phạm, cờ bạc bất hợp pháp, sử dụng ma túy bất hợp pháp (bao gồm lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách ma túy bất hợp pháp hoặc các loại ma túy khác hoặc các hành động tương tự), kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp, kinh doanh mạng lưới bất hợp pháp, buôn bán đa cấp bất hợp pháp, kinh doanh bất hợp pháp , lừa đảo, làm giả các tài liệu chính thức, sản xuất hoặc buôn bán vũ khí, vũ khí, chất nổ và chất dễ cháy bất hợp pháp bao gồm súng cầm tay, súng và bom, hoặc tạo ra hoặc kinh doanh hàng hóa hoặc dữ liệu bất hợp pháp hoặc bất kỳ hành vi nào khuyến nghị, gạ gẫm, ủng hộ, giúp đỡ , khuyến khích hoặc tiếp tay cho những hành động đó.
 10. (10) Hành vi nhằm mục đích hẹn hò, gặp gỡ hoặc giao cấu với người cùng giới hoặc khác giới; lôi kéo, gửi hoặc nhận thông tin cá nhân vì mục đích trái đạo đức hoặc các hành vi liên quan đến giải trí người lớn, mại dâm, hành vi tục tĩu, nội dung liên quan đến nội dung khiêu dâm, khiêu dâm trẻ em, lạm dụng trẻ em, lạm dụng động vật hoặc nội dung tàn ác; hoặc bất kỳ hành vi nào khuyến khích, lôi kéo, giúp đỡ, khuyến khích hoặc tiếp tay cho các hành vi đó.
 11. (11) Truy cập bất hợp pháp, bẻ khóa, tấn công, gây nhiễu liên lạc, nghe lén liên lạc của máy tính, trang web hoặc thiết bị viễn thông do CodLUCK Technology hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vận hành hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách can thiệp vào Thiết bị hoặc máy tính, trang web hoặc thiết bị viễn thông do CodLUCK Technology hoặc bên thứ ba vận hành hoặc đăng thông tin khuyến khích các hành động đó.
 12. (12) Sử dụng trái phép hoặc chiếm dụng ID hoặc mật khẩu dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ mạo danh người khác.
 13. (13) Thu thập, sao chép, làm sai lệch hoặc xóa thông tin của bên thứ ba có thể truy cập được từ Dịch vụ theo cách ngoài hình thức sử dụng được giả định cho Dịch vụ.
 14. (14) Cung cấp các chương trình máy tính như vi-rút máy tính hoặc phần mềm chia sẻ tệp gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của CodLUCK hoặc bên thứ ba.
 15. (15) Hành vi cố ý vận hành thứ tự kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm hoặc công cụ tìm kiếm.
 16. (16) Trừ khi được CodLUCK Technology cho phép, thực hiện quảng cáo hoặc lôi kéo bên thứ ba sử dụng Dịch vụ cho dù vì mục đích thương mại hay không, hoặc gửi hoặc đăng tin nhắn hoặc nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở thư điện tử và thư rác cụ thể) chẳng hạn như e- những bức thư khiến người nhận cảm thấy khó chịu.
 17. (17) Hành vi gửi tin nhắn không mời bị cấm theo luật và quy định hiện hành.
 18. (18) Điều tra, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc cung cấp Thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư trái phép mà không có sự đồng ý rõ ràng của người đó.
 19. (19) Hành vi gây ra gánh nặng quá mức cho việc can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ.
 20. (20) Phân tích, phân tách, giải mã hoặc đảo ngược kỹ thuật chương trình hoặc ứng dụng có trong Dịch vụ hoặc giải mã mã nguồn bằng bất kỳ phương pháp nào khác.
 21. (21) Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích dành cho Dịch vụ.
 22. (22) Bất kỳ hành vi nào khác mà CodLUCK Technology cho là không phù hợp.

Điều 10: Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù nỗ lực cung cấp Dịch vụ một cách ổn định nhưng CodLUCK Technology không đảm bảo cho Khách hàng bất kỳ điều nào sau đây trừ khi bị pháp luật cấm:

(1) Nội dung và chất lượng của Dịch vụ, bao gồm độ tin cậy, tính hợp pháp, tính chính xác và đầy đủ của Dịch vụ.

(2) Dịch vụ không có khiếm khuyết và được cung cấp kịp thời.

(3) Dịch vụ phù hợp với mục đích, cách sử dụng hoặc tình huống cụ thể của Khách hàng, đồng thời hoạt động không bị gián đoạn và không có lỗi, đồng thời Dịch vụ sẽ không ảnh hưởng xấu đến thiết bị mà Khách hàng sử dụng (bao gồm cả Thiết bị đầu cuối xác minh của Khách hàng) và phần mềm, dữ liệu, ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.

(4) Dịch vụ không có lỗi bảo mật và Khách hàng sẽ không bị virus máy tính hay bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào và thông tin được gửi hoặc nhận thông qua Dịch vụ sẽ không bị rò rỉ, mất mát hoặc giả mạo.

(5) Dịch vụ không vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ, v.v. của bất kỳ bên thứ ba nào.

(6) Dịch vụ luôn sẵn sàng.

(7) Dịch vụ sẽ không bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

Điều 11: Đình chỉ dịch vụ

1. CodLUCK Technology có quyền hủy hoặc đình chỉ toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ đối với bất kỳ Khách hàng nào, có hoặc không có thông báo và theo quyết định riêng của CodLUCK Technology nếu CodLUCK Technology có lý do hợp lý để tin rằng bất kỳ vi phạm nào sau đây đã được cố gắng thay đổi. Nếu Khách hàng sử dụng nhiều ID dịch vụ, CodLUCK có thể tạm dừng Dịch vụ đối với tất cả các ID đó.

 1. (1) Khách hàng sử dụng Dịch vụ theo cách gây ra sự cố cho Dịch vụ.
 2. (2) Khách hàng không thanh toán phí cho Gói phí một cách kịp thời.
 3. (3) Việc sử dụng phương thức thanh toán của Khách hàng đã bị đình chỉ hoặc CodLUCK Technology nhận thấy rủi ro tín dụng của Khách hàng.
 4. (4) ID dịch vụ của Khách hàng đã bị thu hồi.
 5. (5) Khách hàng đã thực hiện bất kỳ Hành vi bị cấm nào hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện hoặc Thỏa thuận này.

2. Ngoài các quy định tại trước, CodLUCK Technology có thể tạm thời ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 1. (1) Trong trường hợp xảy ra thảm họa, cần phải tạm dừng Dịch vụ khẩn cấp vì nhiều lý do (như: phòng chống thiên tai, cứu trợ thiên tai, đảm bảo giao thông, liên lạc hoặc cung cấp điện, liên lạc để duy trì trật tự hoặc bất kỳ lý do nào khác). lợi ích công cộng khác).
 2. (2) Trong trường hợp khẩn cấp (chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, bất ổn, tranh chấp lao động, động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, sóng thần, hỏa hoạn, mất điện hoặc bất kỳ trường hợp nào khác mà CodLUCK cho rằng khó cung cấp Dịch vụ).
 3. (3) Nếu cần bảo trì hoặc xây dựng Thiết bị.
 4. (4) Nếu thỏa thuận cấp phép với nguồn Phần mềm hoặc bất kỳ chương trình nào khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ đã hết hạn.
 5. (5) Nếu CodLUCK nhận thấy một cách hợp lý bất kỳ vấn đề nào khác có thể gây bất lợi cho việc cung cấp Dịch vụ.Thông báo sẽ không được đưa ra trong trường hợp khẩn cấp.

3. Trong phạm vi có thể, CodLUCK Technology sẽ đưa ra thông báo về bất kỳ việc ngừng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ bằng cách đăng trên Trang web này hoặc theo cách mà CodLUCK Technology cho là phù hợp.

4. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC BỞI LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HOẶC THOẢ THUẬN, CODLUCK TECHNOLOGY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GÂY RA CHO KHÁCH HÀNG THEO KHOẢN 1 HOẶC 2 CỦA ĐIỀU 11 NÀY.

Điều 12: Kết thúc dịch vụ

CodLUCK Technology có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ bằng cách thông báo cho Khách hàng thông qua việc đăng trên Trang web, gửi email đến Địa chỉ Email đã đăng ký hoặc bất kỳ phương thức nào khác mà CodLUCK Technology cho là phù hợp, thời gian thông báo tới Khách hàng ít nhất là trước 10 ngày. Trừ khi Thỏa thuận có quy định khác hoặc bị pháp luật và quy định cấm, CodLUCK Technology không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào xảy ra với Khách hàng do chấm dứt Dịch vụ.

Điều 13. Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này

CodLUCK Technology có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần đạt được thỏa thuận với Khách hàng, nếu việc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào sau đây. Trong trường hợp này, CodLUCK Technology sẽ thông báo trước cho Khách hàng bằng cách đăng thông báo trên trang web của mình hoặc bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào khác.

(1) Trường hợp việc sửa đổi phù hợp với lợi ích chung của Khách hàng.

(2) Trường hợp việc sửa đổi không trái với mục đích thực hiện Thỏa thuận và hợp lý xét về sự cần thiết phải sửa đổi, tính hợp lý của nội dung sửa đổi và các trường hợp sửa đổi khác.

Điều 14: Các quy định khác

1. Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

2. Tất cả các tranh chấp, tranh cãi hoặc khác biệt có thể phát sinh giữa CodLUCK và Khách hàng ngoài hoặc liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Dịch vụ sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Nam theo quy định.

 1. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY CHỨA MỘT THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, SẼ, [TRỪ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ CÓ GIỚI HẠN] YÊU CẦU KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ BẤT CỨ KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI HOẶC PHÁT SINH TỪ DỊCH VỤ ĐẾN THỎA THUẬN RÀNG BUỘC VÀ TRỌNG TÀI CUỐI CÙNG.
 2. (1) KHÁCH HÀNG SẼ CHỈ ĐƯỢC PHÉP THEO ĐUỔI KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI CODLUCK TECHNOLOGY TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA BẤT KỲ TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG TỐ TỤNG NÀO.
 3. (2) KHÁCH HÀNG SẼ CHỈ ĐƯỢC PHÉP TÌM KIẾM GIẢI TRÍ (BAO GỒM KIẾM TIỀN, CỨU TRỢ VÀ TUYÊN BỐ) TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN.
 4. (3) KHÁCH HÀNG PHẢI ĐĂNG KÝ KHIẾU NẠI TRONG VÒNG MỘT NĂM KỂ TỪ NGÀY TÍCH LŨY TOÀN BỘ CÁC NỘI DUNG KHIẾU NẠI SAU THỜI GIAN NÀY, TOÀN BỘ KHIẾU NẠI ĐƯƠNG NHIÊN BỊ HUỶ BỎ VÀ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC.

3. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được xác định là vi phạm pháp luật thì điều khoản đó sẽ được hiểu dựa trên phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này, trong phạm vi có thể, phản ánh ý định của CodLUCK Technology.

4. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc các Điều khoản và Điều kiện này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì phần hợp lệ và có thể thi hành của điều khoản đó cũng như phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực thi hành.

5. Nếu CodLUCK Technology từ bỏ quyền, bất kể rõ ràng hay ngầm định, đối với việc Khách hàng vi phạm Thỏa thuận, điều đó không có nghĩa là từ bỏ các quyền liên quan đến việc Khách hàng vi phạm Thỏa thuận trong tương lai.

6. Khách hàng đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh và không được thực hiện hành động nào sau một năm.

7. CodLUCK Technology sẽ được miễn trách nhiệm pháp lý mặc định hoặc trách nhiệm pháp lý ngoài hợp đồng trừ khi trách nhiệm pháp lý đó là do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của nó gây ra. Tuy nhiên, nếu Thỏa thuận này thuộc loại hợp đồng tiêu dùng như được định nghĩa trong Đạo luật hợp đồng tiêu dùng mà pháp luật nước CHXHCN Việt Nam quy định, CodLUCK sẽ chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại thực tế, thông thường và trực tiếp mà Khách hàng phải chịu (không bao gồm thiệt hại đặc biệt, mất lợi nhuận và thiệt hại, mất hoặc mất việc sử dụng dữ liệu, bất kể chúng có thể thấy trước hay không) trừ khi CodLUCK Technology chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm hoặc quanh co do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng gây ra. Nếu Khách hàng sử dụng Gói phí, CodLUCK sẽ bồi thường cho Khách hàng số tiền tối đa cho Gói phí mà Khách hàng đã thanh toán cho CodLUCK trừ trường hợp CodLUCK phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm hoặc sai sót do hành vi vi phạm hoặc sai sót của Khách hàng gây ra cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng.